НИЗОМ

I. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низом «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига (кейинги ўринларда Қонун деб аталади) мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигида (кейинги ўринларда Вазирлик деб аталади) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари (кейинги ўринларда мурожаат деб аталади) билан ишлаш тартибини белгилайди.

2. Қонунга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларнинг жисмоний ва юридик шахслари, фуқаролиги бўлмаган шахслар Вазирликка мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

3. Ушбу Низомнинг амал қилиши:

кўриб чиқиш тартиби маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал, жиноят-ижроия, хўжалик процессуал қонун ҳужжатлари ва бошқа қонунлар билан белгиланган мурожаатларга;

давлат органларининг, шунингдек улар таркибий бўлинмаларининг ўзаро ёзишмаларига нисбатан татбиқ этилмайди.

4. Ушбу Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

ариза — ҳуқуқларни, эркинликларни ва қонуний манфаатларни амалга оширишда ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги илтимос баён этилган мурожаат;

таклиф — давлат ва жамият фаолиятини такомиллаштиришга доир тавсияларни ўз ичига олган мурожаат;

шикоят — бузилган ҳуқуқларни, эркинликларни тиклаш ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги талаб баён этилган мурожаат;

аноним мурожаат — жисмоний шахснинг фамилияси (исми, отасининг исми), унинг яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ёки юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган жойи (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилмаган ёхуд улар ҳақида ёлғон маълумотлар кўрсатилган, шунингдек имзо (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланмаган мурожаат;

мурожаатнинг дубликати — айнан бир жисмоний ёки юридик шахснинг мурожаати нусхаси;

такрорий мурожаат — аввалги мурожаатлар бўйича қабул қилинган қарор юзасидан шикоят қилинган ёки бошқача тарзда норозилик билдирилган, шунингдек, агар такрорий мурожаат келиб тушган пайтда кўриб чиқишнинг қонун ҳужжатларида белгиланган муддати тугаган бўлса, аввалги мурожаат ўз вақтида кўриб чиқилмаганлиги ҳақида хабар қилинган, айнан бир жисмоний ёки юридик шахсдан келиб тушган мурожаат;

электрон мурожаат — электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имконини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган электрон ҳужжат шаклидаги мурожаат.

5. Мурожаатлар оғзаки ёки ёзма ёхуд электрон шаклда берилиши мумкин.

Вазирликнинг «ишонч телефони»га келиб тушган мурожаатлар оғзаки мурожаат сифатида мазкур Низомда белгиланган тартибда қайд этилади, рўйхатга олинади ва кўриб чиқилади.

Вазирликнинг расмий веб-сайти орқали ёки Вазирликнинг расмий электрон почта манзилига (шу жумладан Вазирликнинг расмий веб-сайтида кўрсатилган марказий аппарат бошқармалари расмий электрон почта манзилларига) келиб тушган мурожаатлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва ушбу Низомда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали (Ҳукумат портали) орқали келиб тушган мурожаатлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низом талаблари ҳисобга олинган ҳолда ушбу Низомда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхоналари ва Виртуал қабулхонаси орқали келиб тушган мурожаатлар электрон мурожаатлар тарзида қайд этилади ва Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низом талаблари ҳисобга олинган ҳолда ушбу Низомда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. Мурожаатлар аризалар, таклифлар ва шикоятлар тарзида бўлиши мумкин.

Жисмоний ва юридик шахслар якка тартибда ёки жамоа бўлиб мурожаат этишлари мумкин.

7. Мурожаатлар давлат тилида ва бошқа тилларда берилиши мумкин.

8. Жисмоний шахснинг мурожаатида унинг фамилияси (исми, отасининг исми), яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар ва мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши керак.

Юридик шахснинг мурожаатида юридик шахснинг тўлиқ номи, унинг жойлашган жойи (почта манзили) тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг моҳияти баён этилган бўлиши керак.

Ёзма мурожаат мурожаат қилувчи жисмоний шахснинг имзоси ёки мурожаат қилувчи юридик шахс раҳбарининг ёхуд ваколатли шахсининг имзоси билан тасдиқланган бўлиши лозим. Жисмоний шахснинг ёзма мурожаатини мурожаат қилувчининг имзоси билан тасдиқлаш имкони бўлмаган тақдирда, бу мурожаат уни ёзиб берган шахснинг имзоси билан тасдиқланиб, унинг фамилияси (исми, отасининг исми) ҳам қўшимча равишда ёзиб қўйилиши керак.

Электрон мурожаат электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган электрон ҳужжат шаклида бўлиши лозим. Электрон мурожаат қонунда белгиланган талабларга мувофиқ бўлиши керак.

Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатларга уларнинг ваколатларини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади.

9. Мурожаатларни бериш муддатлари, қоидага кўра, белгиланмайди. Айрим ҳолларда, агар вазирликнинг мурожаатни кўриб чиқиш бўйича имкониятларига, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ўз вақтида амалга ошириш ва ҳимоя қилишни таъминлаш заруратига боғлиқ бўлса, шунингдек қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа асосларга кўра, мурожаатни бериш муддати вазирлик томонидан белгиланиши мумкин.

Бўйсунув тартибида юқори органга ариза ёки шикоят жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини бузувчи ҳаракат (ҳаракатсизлик) содир этилганлиги ёхуд қарор қабул қилинганлиги маълум бўлган пайтдан эътиборан узоғи билан бир йилдан кечиктирмай берилади.

Ариза ёки шикоят беришнинг узрли сабабларга кўра ўтказиб юборилган муддати аризани ёки шикоятни кўриб чиқувчи давлат органи томонидан тикланади.

10. Вазирликда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ушбу Низомга 1-иловага мувофиқ схемага биноан амалга оширилади.

11. Вазирлик ушбу Низом талабларига мувофиқ мурожаатлар билан ишлашда электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий қилиши мумкин.

II. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби

12. Вазирликда мурожаатларни қабул қилиш, рўйхатга олиш ва кўриб чиқиш учун юбориш, шунингдек унинг кўриб чиқилишини назорат қилиш Маданият вазирлигида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича бош мутахассис (кейинги ўринларда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис деб аталади) томонидан амалга оширилади.

13. Электрон мурожаатлар тушган кунида қоғозга босиб чиқарилиши, иш вақти тамом бўлгандан кейин тушган тақдирда эса — навбатдаги иш кунида қоғозга босиб чиқарилиши керак.

14. Ёзма ва электрон (қоғозга босиб чиқарилган) мурожаатлар мурожаатларни рўйхатга олиш журналига тегишли ёзувларни киритиш, ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича ҳисобга олиш карточкасини тўлдириш ва мурожаатнинг биринчи саҳифаси пастки чап қисмида рўйхатга олиш штампини қўйиш йўли билан мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис томонидан рўйхатга олинади.

Мурожаатларни рўйхатга олиш журналида мурожаатнинг тартиб рақами, мурожаат қилган жисмоний шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исми, унинг яшаш жойи, юридик шахснинг номи, унинг манзили, мурожаатнинг қисқача мазмуни, мурожаат қабул қилинган сана, дубликат ёки мурожаатларнинг такрорийлиги, назоратга олинганлиги тўғрисидаги белги, ижрочи этиб белгиланган давлат органи таркибий бўлинмаси номи, сана кўрсатилган ҳолда ижро этиш тўғрисидаги белги кўрсатилади.

Қайд этиш штампида вазирликнинг расмий номи (агар вазирликнинг номи расмий номи узун бўлса умумқабул қилинган қисқартирилган ном ёки қисқартма кўрсатилиши мумкин), мурожаатнинг келиб тушган санаси ва қайд рақами кўрсатилади.

Мурожаатларнинг тартиб рақамлари ҳар йил бошидан янгидан ҳисобланади.

15. Мурожаат почта орқали конвертда келиб тушганда конвертда мурожаат ва унинг иловалари борлиги текширилади.

Конвертда мурожаатнинг мавжуд эмаслиги ёки унинг яроқсизланганлиги, шунингдек мурожаатда кўрсатилган иловаларнинг йўқлиги аниқланганда икки нусхада далолатнома тузилади, улардан бири мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассисда қолади, иккинчиси мурожаат қилувчига конвертда кўрсатилган манзил бўйича жўнатилади.

Келиб тушган мурожаатлар конвертлари мурожаат этувчининг манзилини, мурожаатнинг жўнатилган ва олинган вақтини аниқлаш учун сақлаб қолинади.

16. Оғзаки мурожаатлар билан келган жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис, шунингдек Вазирликнинг таркибий бўлинмаларининг (кейинги ўринларда таркибий бўлинма деб аталади) раҳбарлари ёхуд бошқа масъул ходимлари томонидан қабул қилинади.

Мурожаат қилувчининг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатлар текширилгандан кейин ушбу Низомга 2-иловага мувофиқ шакл бўйича ҳисобга олиш карточкаси тўлдирилади. Ҳисобга олиш карточкаси оғзаки мурожаат сифатида рўйхатга олинади.

17. Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари давлат органига оғзаки мурожаат этишганда улар томонидан тақдим қилинган ёзма мурожаатлар ҳамда бошқа материаллар қабул қилиниши ва ушбу Низомнинг 16-бандига мувофиқ тўлдирилган ҳисобга олиш карточкасига илова қилиниши керак.

18. Рўйхатга олинган мурожаатлар келиб тушган пайтидан бошлаб бир иш кунидан кечикмай вазирлик раҳбарига, унинг ўринбосарига ёки таркибий бўлинма раҳбарига киритилади, у масъул таркибий бўлинмани (ходимни) белгилаган ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш бўйича резолюцияни (топшириқномани) қўяди.

19. Резолюция (топшириқнома) қўйилган пайтдан бошлаб бир иш куни мобайнида мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис мурожаатни ижро этувчи сифатида белгиланган таркибий бўлинмага (ходимга) имзо қўйдирган ҳолда ёки Е-ХАТ ҳимояланган почта орқали беради.

20. Вазирликка келиб тушган мурожаатлар вазирликнинг иш юритувига қабул қилиниши, бўйсуниш тартибида вазирликнинг қуйи бўлинмасига (ташкилотга) (кейинги ўринларда қуйи орган деб аталади) юборилиши ёки тегишлилиги бўйича бошқа давлат органига юборилиши мумкин.

21. Қўйилган масалаларни ҳал этиш Вазирлик ваколати доирасига кирмайдиган мурожаатлар беш кун муддатдан кечиктирмай Вазирлик раҳбари ёки таркибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган хат билан тегишли органларга юборилади, бу ҳақда мурожаат қилувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилинади.

Мурожаатни кўриб чиқиши учун асоссиз равишда бошқа давлат органларига ўтказиш ёхуд қарорлари ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга ёки мансабдор шахсларга юбориш тақиқланади.

Агар мурожаатларда уларни тегишли органларга юбориш учун зарур бўлган маълумотлар мавжуд бўлмаса, у ҳолда улар беш кун муддатдан кечиктирмай асослантирилган тушунтириш билан мурожаат қилувчиларга қайтарилади.

22. Қуйи орган томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган мурожаатлар унга келиб тушган кунидан бошлаб беш кун муддатдан кечиктирмай хат билан ёки Вазирликнинг раҳбари ёки таркибий бўлинманинг раҳбари томонидан имзоланган топшириқ билан бирга юборилиши, бу ҳақда мурожаат қилувчига ёзма ёхуд электрон шаклда хабар берилиши керак.

23. Агар мурожаатда бир нечта таркибий бўлинмага тегишли масалалар мавжуд бўлса, уларнинг барчаси мурожаатни кўриб чиқиш бўйича ижро этувчилар этиб белгиланади. Ижро этувчилар орасида биринчи бўлиб кўрсатилган таркибий бўлинма бошқа таркибий бўлинмалар билан биргаликда мурожаат кўриб чиқилишини таъминлайди.

24. Мурожаатни тўлиқ, холис ва ўз вақтида кўриб чиқиш учун қўшимча маълумотлар, маълумотномалар ва материалларга зарурият юзага келган тақдирда мурожаатни кўриб чиқувчи таркибий бўлинма мурожаат қилган жисмоний ёки юридик шахсдан, шунингдек Вазирликнинг ваколатлари доирасида — белгиланган тартибда бошқа давлат органларидан қўшимча ахборотни сўраб олиши мумкин.

25. Агар мурожаатда жойнинг ўзида ўрганишни талаб этувчи ҳолат баён қилинган бўлса, шунингдек бошқа зарур ҳолларда Вазирлик мурожаатни жойнинг ўзида кўриб чиқишни таъминлаши мумкин. Мурожаатни жойнинг ўзида кўриб чиқиш Вазирлик раҳбарининг топшириғи ёки унинг розилиги билан амалга оширилади.

26. Мурожаатни мурожаат қилган ёки бошқа шахснинг иштирокисиз кўриб чиқишнинг имконияти бўлмаганда, улар давлат органининг мансабдор шахси томонидан чақирилиши мумкин. Чақирилган мурожаат қилувчи келмаган тақдирда давлат органининг мансабдор шахси мурожаатни унинг иштирокисиз кўриб чиқиш мумкин эмаслиги тўғрисида жавоб юборади.

27. Агар мурожаатда ўртага қўйилган масалалар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига дахлдор бўлса, уларнинг вакиллари мурожаатни кўриб чиқишда иштирок этиш учун Вазирлик томонидан ўз ваколатлари доирасида жалб этилади.

28. Зарур ҳолларда мурожаатларни кўриб чиқиш учун Вазирлик томонидан тегишли мутахассислар жалб этилиши мумкин.

29. Мурожаатларни кўриб чиқиш натижалари бўйича Вазирлик томонидан тегишли қарор қабул қилинади, бу ҳақда дарҳол ёзма ёхуд электрон шаклда мурожаат қилувчига хабар берилади.

Мурожаатни қониқтирмасдан қолдириш тўғрисидаги қарорни Вазирлик раҳбари, унинг ўринбосарлари қабул қилади.

Мурожаатга жавоб хатида мурожаатда кўрсатилган ҳар бир масала бўйича важларни рад этувчи ёки тасдиқловчи аниқ асослар (заруриятга қараб қонун ҳужжатлари нормаларига ҳаволалар қилинган ҳолда) бўлиши керак.

30. Мурожаатга жавоб хати Вазирлик ёки унинг таркибий бўлинмаси раҳбари томонидан имзоланади.

Мурожаатларга жавоб хати, мумкин қадар, мурожаат этилган тилда баён қилинади.

31. Жисмоний ёки юридик шахслар жамоа бўлиб мурожаат қилган тақдирда, уларнинг мурожаатлари Қонун талабларига мувофиқ кўриб чиқилади. Бунда мурожаатга жавоб мурожаат қилганларнинг рўйхатида биринчи бўлиб кўрсатилган шахсга ёки, уларнинг талабига кўра, бошқа шахсга юборилади.

32. Мурожаат, унда кўтарилган барча масалалар Қонун талабларига мувофиқ кўриб чиқилган ва мурожаат қилувчига тегишли жавоб юборилган тақдирда кўриб чиқилган ҳисобланади.

Мурожаат қилувчига жавоб юборилган кун мурожаатни кўриб чиқиш тугалланган кун ҳисобланади, бу ҳақда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис мурожаатларни рўйхатга олиш журналига ва ҳисобга олиш карточкасига белги қўяди.

Оралиқ жавоблар берилган ва тўлиқ кўриб чиқилмаган мурожаатлар ижродан ёки назоратдан олинмайди.

33. Агар мурожаатни кўриб чиқиш жараёнида мурожаатнинг дубликати келиб тушса, ушбу мурожаат аввал тушган мурожаат билан биргаликда кўриб чиқилади ҳамда натижаси бўйича ягона жавоб берилади.

Агар мурожаатнинг дубликати мурожаат кўриб чиқилган ва жавоб юборилгандан кейин келиб тушса, у ҳолда давлат органи мурожаат қилувчини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади.

34. Назоратга олинган мурожаат ушбу мурожаатни назоратга олган раҳбар ёки мансабдор шахс томонидан назоратдан ва ижродан олинади.

35. Юқори давлат органининг назоратида турган мурожаатлар бўйича мурожаатни кўриб чиққан давлат органи мурожаат қилувчига юборилган жавоб хатининг нусхасини илова қилган ҳолда мурожаатни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида юқори давлат органига ёзма шаклда хабар беради.

36. Жисмоний ва юридик шахслар ўз мурожаатларини улар кўриб чиқилгунга қадар ва кўриб чиқилаётган вақтда мурожаат юзасидан қарор қабул қилингунга қадар ёзма ёхуд электрон шаклда ариза бериш йўли билан қайтариб олиш ҳуқуқига эга. Бундай ариза тушган тақдирда мурожаатни кўриб чиқиш тўхтатилади ва уч кун мобайнида мурожаат Вазирликнинг хати билан мурожаат қилувчига қайтарилади.

Мурожаатни қайтариб олиш тўғрисидаги ариза давлат органлари томонидан қонун бузилишларини аниқлаш ва бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар кўрилишини истисно этмайди.

37. Кўриб чиқилган мурожаатларни ва улар билан боғлиқ материалларни сақлаш мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

III. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари

38. Ариза ёки шикоят масалани мазмуни бўйича ҳал этиши шарт бўлган давлат органига келиб тушган кундан эътиборан ўн беш кун мобайнида, қўшимча ўрганиш ва (ёки) текшириш, қўшимча ҳужжатларни сўраб олиш талаб этилганда эса бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади.

Ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш учун текшириш ўтказиш, қўшимча материалларни сўраб олиш ёхуд бошқа чора-тадбирлар кўриш зарур бўлган ҳолларда, уларни кўриб чиқиш муддатлари тегишли давлат органи раҳбари томонидан, истисно тариқасида, кўпи билан бир ойга узайтирилиши мумкин, бу ҳақда мурожаат этувчига хабар қилинади.

39. Таклиф давлат органига келиб тушган кундан эътиборан бир ойгача бўлган муддатда кўриб чиқилади, қўшимча ўрганишни талаб этадиган таклифлар бундан мустасно, бу ҳақда таклифни киритган жисмоний ёки юридик шахсга ўн кун муддатда ёзма шаклда хабар қилинади.

40. Айрим ҳолларда давлат органининг раҳбари ёки унинг ўринбосарлари мурожаатларни кўриб чиқиш муддатларини қисқартиришлари мумкин.

41. Мурожаатлар билан ишлаш муддатлари улар давлат органига келиб тушган кундан бошлаб ҳисобланади. Агар тегишли муддатнинг охирги куни дам олиш ва байрам кунларига тўғри келса, навбатдаги иш куни муддат тугайдиган кун ҳисобланади.

IV. Мурожаатларни кўрмай қолдириш

42. Қуйидаги мурожаатлар кўриб чиқилмайди:

аноним мурожаатлар;

жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатлар, уларнинг ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаган тақдирда;

қонунда белгиланган бошқа талабларга мувофиқ бўлмаган мурожаатлар.

43. Мурожаатни аноним деб эътироф этиш мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки мурожаатни кўриб чиқувчи таркибий бўлинма томонидан амалга оширилади.

Мурожаат аноним деб эътироф этилганда бу ҳақда хулоса тузилади. Хулосада мурожаатни аноним деб эътироф этиш учун асослар кўрсатилади. Мурожаатни аноним деб эътироф этиш тўғрисидаги хулоса мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланади.

Вазирликнинг «ишонч телефонлари»га тушган мурожаатлар Қонунда ва ушбу Низомда назарда тутилган тартибда аноним деб эътироф этилиши мумкин.

Аноним деб эътироф этилган мурожаатлар хулоса тасдиқланган пайтдан бошлаб назоратдан ёки ижродан олинади.

44. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакиллари орқали берилган мурожаатлар келиб тушганда, мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки таркибий бўлинма уларнинг ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжудлигини текширади.

Агар мурожаатда жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд бўлмаса, бу ҳақда мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки таркибий бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланадиган хулоса тузилади.

Жисмоний ва юридик шахс вакилининг ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатлар мавжуд эмаслиги тўғрисидаги хулоса тасдиқланган пайтдан бошлаб ушбу мурожаат кўриб чиқилмайди, бу ҳақда мурожаат қилувчи ёзма равишда хабардор қилинади.

V. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилишни ташкил этиш

45. Вазирликда ва унинг таркибий бўлинмаларида белгиланган кунлар ва соатларда жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш ташкил этилади.

Жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг юридик вакилларини қабул қилиш Вазирлик раҳбари ёхуд бошқа ваколатли шахс томонидан амалга оширилади.

46. Вазирликда жисмоний шахслар ва юридик шахсларнинг вакиллари Вазирлик раҳбари томонидан тасдиқланган жадвалга асосан қабул қилинади.

Вазирликда, зарурият бўлганда, жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш учун алоҳида хона ажратилади.

47. Қабул қилиш жадваллари ва уни ўтказиш вақти, жойи ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ахборот, шунингдек қабул қилиш тартиби Вазирликнинг расмий веб-сайтида эълон қилиш, шунингдек уларнинг маъмурий биносида ҳамма кириши мумкин бўлган жойлардаги стендларга ёки бошқа техник воситаларга жойлаштириш орқали манфаатдор шахслар эътиборига етказилади.

Жисмоний шахс оғзаки мурожаат этаётганда ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни, юридик шахснинг вакили эса — ўз ваколатларини тасдиқлайдиган ҳужжатни, шунингдек ўз шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатиши керак.

48. Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис қабулга келган жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилишни, шунингдек жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш билан боғлиқ ишларни ташкил этади.

49. Давлат органида жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки тегишли таркибий бўлинма ходимлари иштирокида амалга оширилади.

50. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилувчи раҳбар ёки ваколатли шахснинг кўрсатмаси бўйича Вазирликнинг бошқа ходимлари ҳам қабул қилиш жараёнига жалб этилиши мумкин.

51. Агар жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини шахсан қабул қилиш пайтида мурожаатда баён қилинган масалаларни ҳал этиш Вазирликнинг ваколатига кирмаслиги аниқланган тақдирда, уларга мурожаатда баён қилинган масалаларни ҳал этиш учун қайси органга ёки ташкилотга мурожаат қилиш кераклиги тушунтирилади. Бунда жисмоний шахсларнинг ва юридик шахслар вакилларининг талаби билан бу ҳақда ёзма шаклда жавоб берилади.

52. Вазирлик раҳбари ёки бошқа ваколатли шахслари томонидан сайёр шахсий қабуллар ташкил этилиши мумкин.

53. Сайёр шахсий қабуллар вақтида мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ва Вазирликнинг бошқа масъул ходимлари иштирок этиши мумкин.

54. Сайёр шахсий қабуллар Вазирлик раҳбари томонидан тасдиқланадиган жадвалга мувофиқ ўтказилади.

Зарур ҳолларда жадвалда назарда тутилмаган сайёр шахсий қабуллар ўтказилиши мумкин.

55. Сайёр шахсий қабулларни ўтказиш вақти, жойи ҳамда қабулга олдиндан ёзилиш тартиби тўғрисидаги ахборот ушбу Низомнинг 47-бандида белгиланган тартибда манфаатдор шахслар эътиборига етказилади, шунингдек маҳаллий оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади.

56. Жисмоний шахслар ва юридик шахслар вакилларининг сайёр шахсий қабуллар вақтида берилган оғзаки мурожаатлари ушбу Низомнинг 16-бандига мувофиқ расмийлаштирилади ва рўйхатга олинади ҳамда белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва Вазирликнинг мажбуриятлари

57. Мурожаат Вазирлик томонидан кўриб чиқилаётганда жисмоний ва юридик шахс мурожаат кўриб чиқилишининг бориши ҳақида ахборот олиш, шахсан важларини баён этиш ва тушунтиришлар бериш, мурожаатни текшириш материаллари ҳамда уни кўриб чиқиш натижалари билан танишиш, қўшимча материаллар тақдим этиш ёки уларни бошқа органлардан сўраб олиш тўғрисида илтимос қилиш, адвокат ёрдамидан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

Жисмоний ва юридик шахслар қонун ҳужжатларига мувофиқ мурожаатларни кўриб чиқишда бошқа ҳуқуқлардан ҳам фойдаланадилар.

58. Вазирликнинг мурожаатни кўриб чиқувчи мансабдор шахслари ёки бошқа ваколатли шахслари:

жисмоний ва юридик шахсга уларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор ҳужжатлар, қарорлар ва бошқа материаллар билан, агар уларда давлат сирларини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирларни ташкил этувчи маълумотлар мавжуд бўлмаса, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларига, эркинликларига ҳамда қонуний манфаатларига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказмаса, танишиб чиқиш имкониятини таъминлаши;

мурожаатни кўриб чиқиш натижалари юзасидан қабул қилинган қарорнинг ижросини назорат қилиши, шунингдек агар жисмоний ёки юридик шахсга унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилиши натижасида моддий зарар ёки маънавий зиён етказилган бўлса, қонунда белгиланган тартибда моддий зарарнинг ўрнини қоплаш ёки маънавий зиённи компенсация қилиш бўйича чора-тадбирлар кўриши;

мурожаат этувчига кўриб чиқиш натижалари ҳамда қабул қилинган қарор ҳақида мурожаат кўриб чиқилганидан сўнг зудлик билан ёзма ёхуд электрон шаклда хабар қилиши шарт.

Мурожаат юзасидан қарор қабул қилган давлат органининг мансабдор ёки бошқа ваколатли шахси, агар жисмоний ёки юридик шахс қарорга рози бўлмаса, унинг юзасидан шикоят бериш тартибини тушунтириши шарт.

VII. Мурожаатлар кўриб чиқилишини назорат қилиш.

Мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш

59. Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис таркибий бўлинмалар томонидан мурожаатлар кўриб чиқилишини доимий назорат қилади ва унинг мониторингини олиб боради, уларнинг ўз вақтида ва зарур тарзда кўриб чиқилишини таъминлаш чора-тадбирларини кўради.

Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби таркибий бўлинмалар томонидан бузилиши тўғрисида Вазирлик раҳбарини дарҳол хабардор қилади.

Мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис мониторинг натижалари бўйича ҳар ҳафта Вазирлик органи раҳбарига мурожаатлар кўриб чиқилишининг ҳолати тўғрисидаги ахборотни, зарурият бўлганда, мавжуд камчиликларни бартараф этиш, мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилишига йўл қўйган Вазирлик ходимларига нисбатан жавобгарлик чораларини кўриш юзасидан тегишли таклифлар билан биргаликда тақдим этади.

60. Вазирлик жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва давлатнинг манфаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи сабабларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида ҳар ойда мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилишни таъминлайди.

Таҳлил натижалари бўйича мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ёки таркибий бўлинма Вазирлик раҳбарига Вазирликда мурожаатларни кўриб чиқишнинг қонунийлигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, шунингдек жамият ва давлатнинг манфаатлари бузилишини келтириб чиқарувчи сабабларни бартараф этиш, қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар киритади.

VIII. Мурожаатларни кўриб чиқиш муддатлари ва тартиби бузилганлиги учун жавобгарлик

61. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қабул қилиш ва кўриб чиқишни қонунга хилоф равишда рад этиш, уларни кўриб чиқиш муддатларини узрли сабабларсиз бузиш, ёзма ёхуд электрон шаклда жавоб юбормаслик, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига зид қарор қабул қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланишини, мурожаат муносабати билан қабул қилинган қарорнинг бажарилишини таъминламаганлик, жисмоний шахсларнинг шахсий ҳаёти тўғрисидаги ёхуд юридик шахсларнинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этиш, жисмоний ва юридик шахсни мурожаат қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган фикри ва мурожаатидаги танқид учун таъқиб қилиш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бошқача тарзда бузиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

62. Қонун ва ушбу Низом талабларига риоя этишни таъминлаш учун жавобгарлик Вазирлик раҳбарларига ва уларнинг ўринбосарларига, мурожаатлар билан ишлаш бўйича бош мутахассис ва тегишли таркибий бўлинмалар раҳбарларига юкланади.

 Yulduzlarga savolingiz bormi?

Maqolalarni saralash: kun | ommaboplik | o'qilish soni | izohlar | alifbo

  Kadrlar boshqarmasi

  Rahbari
  Yunusov Mirjamol Mirjalilovich
  Ish telefoni
  2394239
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5
  Email
  kadr[at]mcs.uz
  Vazifalari
  Quyidagilar boshqarmaning asosiy vazifa va funksiyalari hisoblanadi:

  zamonaviy talablar hamda davlat va jamiyat qurilishi sohasidagi jarayonlarni hisobga olgan holda, vazirlik va uning tasarrufidagi tashkilotlarning (bundan buyon matnda tashkilotlar deb yuritiladi) kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishni qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etish;
  vazirlik nomenklaturasiga asosan madaniyat va sport sohasiga davlatimiz tomonidan berilayotgan e’tibordan kelib chiqqan holda tashkilotlarning rahbarlari bilan hamkorlikda ushbu yo‘nalishlarda yetarli bilim va tajribaga ega, mavjud imkoniyatlarni to‘g‘ri baholay oladigan, sohani rivojlantirishga har jihatdan munosib bo‘lgan tashabbuskor, salohiyatli nomzodlarni tanlash va lavozimlarga tayinlash yuzasidan vazirga takliflar tayyorlash;
  tashkilotlarni malakali xodimlar bilan ta’minlash, mutaxassislarning bilim va tajribalaridan to‘la foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, layoqatli va umidli yoshlarni rahbarlik ishlariga jalb etish bo‘yicha choralar ko‘rish;
  vazirlik tomonidan olib boriladigan yagona kadrlar siyosatini ishlab chiqishda va amalga oshirishda ishtirok etish;
  vazirlik nomenklaturasi talablaridan kelib chiqib, vazirlik markaziy apparati va tashkilotlarning rahbarligi uchun zahira tayyorlash;
  vazirlik asosiy nomenklaturasidagi xodimlarning shaxsiy hujjatlari yig‘ma jildini yuritish hamda ularning faoliyatini tahlil qilish va baholashda ishtirok etish;
  tarmoq xodimlarini attestatsiyadan o‘tkazish, uslubiy ta’minlash va tashkil etishda qatnashish;
  vazirlik markaziy apparati xodimlarini, vazirlik asosiy nomenklaturasida bo‘lgan rahbarlarni ishdagi yutuqlari uchun rag‘batlantirish yoki yo‘l qo‘ygan kamchiliklari uchun tegishli choralar ko‘rishga oid takliflar tayyorlash;
  alohida xizmat ko‘rsatgan xodimlarni O‘zbekiston Respublikasining davlat mukofotlariga tavsiya etish yuzasidan tegishli hujjatlarni rasmiylashtish;
  tashkilotlarning Kadrlar boshqarmasi vakolatiga taalluqli hisobotlarini qabul qilish va ularni umumlashtirish;
  boshqarmaning faoliyatiga oid ariza, shikoyat va murojaatlarini ko‘rib chiqish;
  vazirlik tizimidagi tashkilotlarning rahbar va mas’ul xodimlarini o‘qitishni, malakasini oshirishni tashkil etish yuzasidan takliflar tayyorlash;
  tashkilotlarga o‘z faoliyati yuzasidan amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish;
  vazirlik markaziy apparati va tashkilotlar xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta’minoti to‘g‘risidagi takliflarni ishlab chiqishda qatnashish;
  xodimlarni mehnat intizomi, ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya etishlari ustidan nazorat olib borish;
  mehnat intizomi, ichki tartib qoidalari buzilgan har bir holatni chuqur va xolisona ko‘rib chiqilishini ta’minlash;
  xodimlarning mehnat daftarchalari, xizmat guvohnomalari va shaxsiy tarkibga oid hujjatlarini belgilangan tartibda yuritilishini ta’minlash;
  kadrlar ishini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
  boshqarma o‘z vakolatlari doirasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifa va funksiyalarni ham amalga oshirishi mumkin.Quyidagilar boshqarmaning asosiy vazifa va funksiyalari hisoblanadi: zamonaviy talablar hamda davlat va jamiyat qurilishi sohasidagi jarayonlarni hisobga olgan holda, vazirlik va uning tasarrufidagi tashkilotlarning (bundan buyon matnda tashkilotlar deb yuritiladi) kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirishni qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etish; vazirlik nomenklaturasiga asosan madaniyat va sport sohasiga davlatimiz tomonidan berilayotgan e’tibordan kelib chiqqan holda tashkilotlarning rahbarlari bilan hamkorlikda ushbu yo‘nalishlarda yetarli bilim va tajribaga ega, mavjud imkoniyatlarni to‘g‘ri baholay oladigan, sohani rivojlantirishga har jihatdan munosib bo‘lgan tashabbuskor, salohiyatli nomzodlarni tanlash va lavozimlarga tayinlash yuzasidan vazirga takliflar tayyorlash; tashkilotlarni malakali xodimlar bilan ta’minlash, mutaxassislarning bilim va tajribalaridan to‘la foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, layoqatli va umidli yoshlarni rahbarlik ishlariga jalb etish bo‘yicha choralar ko‘rish; vazirlik tomonidan olib boriladigan yagona kadrlar siyosatini ishlab chiqishda va amalga oshirishda ishtirok etish; vazirlik nomenklaturasi talablaridan kelib chiqib, vazirlik markaziy apparati va tashkilotlarning rahbarligi uchun zahira tayyorlash; vazirlik asosiy nomenklaturasidagi xodimlarning shaxsiy hujjatlari yig‘ma jildini yuritish hamda ularning faoliyatini tahlil qilish va baholashda ishtirok etish; tarmoq xodimlarini attestatsiyadan o‘tkazish, uslubiy ta’minlash va tashkil etishda qatnashish; vazirlik markaziy apparati xodimlarini, vazirlik asosiy nomenklaturasida bo‘lgan rahbarlarni ishdagi yutuqlari uchun rag‘batlantirish yoki yo‘l qo‘ygan kamchiliklari uchun tegishli choralar ko‘rishga oid takliflar tayyorlash; alohida xizmat ko‘rsatgan xodimlarni O‘zbekiston Respublikasining davlat mukofotlariga tavsiya etish yuzasidan tegishli hujjatlarni rasmiylashtish; tashkilotlarning Kadrlar boshqarmasi vakolatiga taalluqli hisobotlarini qabul qilish va ularni umumlashtirish; boshqarmaning faoliyatiga oid ariza, shikoyat va murojaatlarini ko‘rib chiqish; vazirlik tizimidagi tashkilotlarning rahbar va mas’ul xodimlarini o‘qitishni, malakasini oshirishni tashkil etish yuzasidan takliflar tayyorlash; tashkilotlarga o‘z faoliyati yuzasidan amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish; vazirlik markaziy apparati va tashkilotlar xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta’minoti to‘g‘risidagi takliflarni ishlab chiqishda qatnashish; xodimlarni mehnat intizomi, ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya etishlari ustidan nazorat olib borish; mehnat intizomi, ichki tartib qoidalari buzilgan har bir holatni chuqur va xolisona ko‘rib chiqilishini ta’minlash; xodimlarning mehnat daftarchalari, xizmat guvohnomalari va shaxsiy tarkibga oid hujjatlarini belgilangan tartibda yuritilishini ta’minlash; kadrlar ishini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish; boshqarma o‘z vakolatlari doirasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifa va funksiyalarni ham amalga oshirishi mumkin.

  Ishlar boshqarmasi

  Rahbari
  Karimov Avazjon Qudratillayevich
  Ish telefoni
  2394511
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5
  Email
  ishlar.b[at]mcs.uz
  Vazifalari
  Ishlar boshqarmasining vazifa va funksiyalari:

  Vazirlikning faoliyatini texnik jihatdan ta’minlaydi. Binolar, tashkiliy texnika, avtotransport vositalarini uzluksiz va bir maromda ishlash choralarini ko‘radi.
  Madaniyat sohasidagi ko‘rik-tanlovlar, festivallar, sport bo‘yicha musobaqalarda ishtirok etuvchilarni transport chiptalari,  g‘olib va ishtirokchilarni rag‘barlantirish uchun diplomlar, faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg‘alar bilan ta’minlaydi. 
   
  Vazirlik apparati hisobida turadigan avtotransport vositalarining texnik holatini, yillik texnik ko‘rikdan o‘tishini, yoqilg‘i-moylash mahsulotlaridan foydalanishni nazorat qiladi.
  Vazirlikda xorijlik mehmonlar hamda delegatsiyalarning qabulini texnik jihatdan ta’minlaydi. 
  Moddiy-tovar boyliklarini hisobga olish, qayta hisobdan o‘tkazish  va hisobdan chiqarish ishlarini amalga oshiradi.
  Vazirlikka kelib tushuvchi hamda vazirlikdan chiquvchi barcha hujjatlarni, vazirlikning ichki buyruqlarini ro‘yxatga oladi, ularni ijrochilarga yetkazilishini ta’minlaydi. 


  Iqtisodiy tahlil va moliya boshqarmasi

  Rahbari
  Ismoilov Murod
  Ish telefoni
  2394232
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5
  Email
  moliya.b[at]mcs.uz
  Vazifalari
  Iqtisodiy tahlil va moliya boshqarmasi
  Boshqarmaning vazifalari va funksiyalari

  Vazirlikga yuklatilgan vazifalarni to‘laqonli bajarish uchun moliyaviy shart-sharoit yaratadi.
  Vazirlikning markaziy apparati hamda uning tizimiga kiruvchi respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarning byudjet loyihasini tayyorlaydi va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga taqdim etadi. 
  Davlat byudjeti hisobida bo‘lgan tizim tashkilotlarining xarajatlar smetalari hamda shtat jadvallarini vazirlik rahbariyatiga tasdiqlatish uchun tayyorlaydi, ularni ro‘yxatdan o‘tkazish va kelishish uchun Moliya vazirligiga taqdim etadi. 
  Vazirlikning markaziy apparati va tizim  tashkilotlariga ajratilgan byudjet hamda byudjetdan tashqari mablag‘larni sarflanishini doimiy monitoringini olib boradi, ulardan maqsadli foydalanishni o‘rganadi. 
  Yil davomida belgilangan moliyaviy va statistik hisobotlarni qabul qiladi, umumlashtiradi hamda belgilangan muddatlarda tegishli tashkilotlarga taqdim etadi.
  Boshqarma vazirlikning barcha boshqarmalari, vazirlik tasarrufida faoliyat ko‘rsatayotgan tashkilot va muassasalar hamda hududiy bo‘linmalar bilan o‘z yo‘nalishi bo‘yicha bevosita ish olib boradi.
  Boshqarma moliyaviy-iqtisodiy faoliyatga oid yangi qabul qilingan va o‘zgartirishlar kiritilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarning mohiyatini quyi tashkilotlarga yetkazish maqsadida o‘quv seminarlarni tashkil etadi.
  Vazirlikning buyruqlari va tadbirlar rejasiga asosan o‘tkaziladigan ko‘rik-tanlovlar, musobaqalar va boshqa tadbirlarni tasdiqlangan smeta asosida moliyalashtirilishini ta’minlaydi. 
  Tizim tashkilotlarining moliyaviy-iqtisodiy masalalarini hal etishda amaliy yordam ko‘rsatadi. Ular tomonidan tayyorlanib, yuqori tashkilotlarga hamda vazirlikka taqdim etiladigan moliyaviy-iqtisodiy hisobotlar, axborotlar va ma’lumotlarni to‘g‘riligini o‘rganadi.    


  Olimpiya va sport zahiralari boshqarmasi

  Rahbari
  Bayazitov Kamil
  Ish telefoni
  2394599
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5
  Email
  olimpia.b[at]mcs.uz
  Vazifalari
  Olimpiya va sport zahiralari boshqarmasi
   
  Xalqaro va respublika ommaviy sport tadbirlari o‘tkazilishini, sportchilar, murabbiylar va boshqa mutaxassislarni energetik harakatlari va jismoniy resurslarini tiklash kompensatsiyasi ta’minotini, sportchilarni mamlakat terma jamoalarini tayyorlashini va ularning Olimpiada va Osiyo o‘yinlarida, jahon, Osiyo chempionatlari, kuboklarida hamda boshqa xalqaro sport musobaqalarida ishtirok etishini, xalqaro tashkilotlarga a’zolik badallari to‘lanishini belgilangan tartibda ta’minlaydi. 
  Respublika sportchilari tomonidan sport turlari bo‘yicha o‘rnatilgan mamlakat rekordlarini tasdiqlaydi va ularni tasdiqlash uchun tegishli hujjatlarni xalqaro sport tashkilotlariga belgilangan tartibda taqdim etadi.
  Sport federatsiyalarining taqdimnomasi bo‘yicha davlat byudjeti mablag‘lari hisobiga moliyalashtiriladigan xalqaro ommaviy sport tadbirlarida sportning alohida turlari bo‘yicha qatnashadigan mamlakat terma jamolarini tasdiqlaydi va ularning ishtirok etishini ta’minlaydi.
  Vazirlikning sport tadbirlari taqvim rejasiga muvofiq respublika va xalqaro musobaqalarni o‘tkazilishini tashkil etadi. 
  Komissiya xulosasiga ko‘ra sport maktablariga Olimpiya zahirasi maqomini beradi. Sport turlari bo‘yicha yagona tasnif talablarini ishlab chiqadi. Sport turlari bo‘yicha ROSMMlar tasdig‘idan o‘tgan sport unvonlari, hakamlik va murabbiylik toifalari hujjatlarni komissiyada ko‘rib chiqilishini ta’minlaydi hamda tegishli guvohnomalar berilishini tashkillashtiradi.
  Oliy sport mahoratini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlarini ijrosini ta’minlaydi va muvofiqlashtirib boradi. 
  Olimpiya va sport zahiralari boshqarmasi faoliyatiga oid tahliliy va statistik ma’lumotlarni shakllantiradi, ular asosida tegishli takliflar ishlab chiqadi.
  Xorijiy davlatlar bilan tuzilgan Memorandum asosida respublikamiz mutaxassislarini xorijiy davlatlarda malaka oshirishlarini ta’minlaydi va o‘zaro hamkorlik asosida aloqalarni mustahkamlaydi.
  Olimpiya va Osiyo o‘yinlari hamda olimpiya sport turlari yo‘nalishdagi sportchilarni jahon chempionatlarida g‘oliblikning qo‘lga kiritgan sportchilarni mukofotlash va taqdirlash yuzasidan tegishli xujjatlarni tayyorlaydi. 
  Olimpiya va sport zahirasiga oid masalalar bo‘yicha tayyorlanib, yuqori tashkilotlarga hamda vazirlikka taqdim etiladigan hisobotlar, axborotlar va ma’lumotlarni to‘g‘riligiga mas’ul hisoblanadi.    
    


  Ommaviy sportni rivojlantirish va ommaviy sport tadbirlarini o'tkazishni tashkil etish boshqarmasi

  Rahbari
  Tolipov Rashid
  Ish telefoni
  2394621
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5
  Email
  ommaviy.b[at]mcs.uz
  Vazifalari
  BOSHQARMANING VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI
  Quyidagilar boshqarmaning asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari hisoblanadi:
      2.1. Shaxsning har tomonlama rivojlanishida, o‘sib kelayotgan yosh avlodni mehnatga, Respublika qurolli kuchlarida xizmatga tayyorlashda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda, kasalliklarning oldini olishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyatini oshirish;
  2.2 O‘zbekiston respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi nomidan boshqa vazirlik va idoralar tuzilmalari bilan hamkorlikda ommaviy sportni rivojlantirish hamda uni targ‘ib qilish bo‘yicha ish yuritish va muvofiqlashtirish; 
      2.3. O‘zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risidagi» Qonuni, jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda davlat dasturlarida ommaviy sport bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlarning amalda bajarilishini tashkillashtirish va nazorat qilish.

  Ijodkor yoshlar bilan ishlash boshqarmasi

  Rahbari
  SHOXRUXMIRZO QODIROV
  Ish telefoni
  ---
  Manzili
  Mustaqillik, 5
  Email
  ---
  Vazifalari

                O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Ijodkor yoshlar bilan ishlash boshqarmasi to'g'isida
                                                                                         N I Z O M 

  I. Umumiy qoidalar

  1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi 2004 yil 24 sentyabrdagi PF-3491-son Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 2004 yil 30 sentyabrdagi 455-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 5 apreldagi "O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligini tashkil etish to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 96-son qaroriga asosan Ijodkor yoshlar bilan ishlash boshqarmasi tashkil topgan.
  1.2. Yosh ijodkorlar bilan ishlash boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda "Boshqarma”) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O‘sib kelayotgan yosh avlodning ma’naviy saviyasini yuksaltirish, mamlakatimizda musiqa ta’limi tizimi, madaniy-ma’rifiy muassasalar, teatr-tomosha tashkilotlarining faoliyatini, yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida tarbiyalash borasidagi ishlarni muvofiqlashtirish maqsadida”gi 2002 yil 4 martdagi 75-sonli qarori asosida O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligining 2002 yil 5 apreldagi 70-sonli buyrug‘i bilan vazirlik tarkibiy tarmog‘iga kirgan.
  1.3. Boshqarma O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Farmoyishlari va qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Nizomi, Hay’atining qarorlari va vazirlik buyruqlari, farmoyishlari, ko‘rsatmalari hamda ushbu Nizom asosida o‘z faoliyatini amalga oshiradi.
  1.4. Boshqarma o‘z faoliyatini davlat boshqaruvining boshqa organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, jamoat birlashmalari, vazirlikning boshqarmalari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar madaniyat va sport ishlari boshqarmalari hamda tizimdagi boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikda amalga oshiradi.
  1.5.Vazirlikning markaziy apparati tuzilmasiga muvofiq, boshqarma o‘z vakolati doirasidagi masalalar yuzasidan rahbariyatga hisobot beradi.

  II.Boshqarmaning asosiy maqsad va vazifalari

  2.1. Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydi, ijodkor yoshlarga oid ma’lumotlar bilan tanishadi, ularni o‘rganadi, milliy san’atimizning rivojlanishida ular uchun ijodiy jarayonlarni tashkil etadi, faoliyat ko‘rsatishlari hamda iste’dodlarini namoyon qilishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.
  2.2. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar madaniyat va sport ishlari boshqarmalari, «O‘zbeknavo» estrada birlashmasi, «O‘zbekteatr» ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi, Respublika ijodiy uyushmalari, «Kamolot» YOIH va boshqa tashkilotlar bilan doimiy muloqotda bo‘ladi, hamkorlikda tadbirlar o‘tkazadi.
  2.3. Respublikada o‘tkaziladigan xalqaro tanlovlar, ko‘riklar, festivallar va boshqa tadbirlarda faol ishtirok etadi.
  2.4. Boshqarma o‘z ishini O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi rahbariyati tasdiqlagan reja asosida olib boradi.
  2.5.Xalqaro va respublikada miqyosida o‘tkaziladigan madaniy-ommaviy tadbirlar, festivallar, bayramlar, ko‘rik-tanlovlarga yosh ijodkorlarni jalb qilish hamda ijodiy konsert dasturlarini tayyorlash ishlarini amalga oshiradi.
  2.6. O‘rnatilgan tartibda o‘z faoliyatiga oid ma’lumotlarni ommaviy axborot vositalarida yoritib boradi, targ‘ibot va tashviqot ishlarini amalga oshiradi.

  III. Boshqarmaning huquqlari va javobgarligi

  3.1. Boshqarma quyidagi huquqlarga ega:
  - ijodkor yoshlar bilan ishlash uslubi, shakllarini takomillashtiradi, rivojlantirish borasidagi taklif va mulohazalarini rahbariyatga tavsiya etadi;
  - davlat miqyosidagi yirik tadbirlar, umumxalq bayramlari va muhim sanalarni nishonlash bilan bog‘liq konsert dasturlarini ishlab chiqishda va tayyorlashda faol ishtirok etadi, ularda ijodkor yoshlar ishtirokini ta’minlaydi;
  - vazirlik tasarrufidagi ta’lim muassasalari, ijodiy uyushmalar, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ish yuritadi;
  - ijodkor yoshlarning faoliyatini yoritishda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik ishlarini olib boradi;
  -belgilangan tartibda respublika ko‘rik-tanlovlari va festivallarini tashkil etadi va o‘tkazadi.
  3.2. Boshqarma quyidagilar uchun javobgardir:
  - boshqarmaga tegishli bo‘lgan masalalar bo‘yicha axborot tayyorlash va yuqori tashkilotlarga taqdim etish uchun vazirlik boshqarmalari, hududiy bo‘linmalari, tizim tashkilotlaridan tegishli ma’lumotlarni yig‘adi, umumlashtiradi va hisobot beradi.

  IV. Boshqarma faoliyatini tashkil etish

  4.1. Boshqarmaning faoliyati boshliq tomonidan boshqariladi, uni tayinlash va ozod etisHO‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vaziri tomonidan vazir o‘rinbosarlariningtavsiyasiga ko‘ra amalga oshiriladi.
  4.2. Boshqarma boshlig‘i o‘z faoliyatini bevosita vazir va vazirning madaniyat ishlari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari rahbarligi ostida olib boradi.
  4.3. Boshqarmaning tuzilmasi boshqarma boshlig‘i, boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari va bosh mutaxassisdan iborat.
  4.4. Boshqarmani tashkil etish, nomlanishini o‘zgartirish, o‘z yo‘nalishi bo‘yicha faoliyatini kengaytirish va tugatish vazirlik bo‘yrug‘iga asosan amalga oshiriladi.
  V. Boshqarma boshlig‘i vazifasi
  5.1. Boshqarmaning yillik rejasini ishlab chiqadi hamda bajarilishiga javob beradi.
  5.2. Boshqarma mutasaddiligi doirasida yo‘riqnomalar, ko‘rsatmalar va xatlar chiqaradi.
  5.3. Boshqarma faoliyatiga doir masalalar yuzasidan vazirlik tasarrufidagi boshqarma rahbarlarini taklif etgan holda tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqadi, zarur bo‘lgan hollarda Hay’at yig‘ilishiga sohani rivojlantirish va olib borilayotgan ishlar haqida takliflar kiritadi.
  5.4. Respublikadagi mavjud ijodiy-badiiy uyushmalar, jamoalar bilan faoliyat yuritib, ilmiy-amaliy anjumanlar, ko‘rik-tanlovlar ,festivallar va boshqa tadbirlarni tashkil etishni ta’minlaydi.
  5.5. Fuqarolarning ariza va shikoyatlarini o‘z muddatida ko‘rib chiqilishiga bevosita javob beradi.
  5.6.Boshqarma xodimlarining ish uslubi,malakasini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi va xodimlar mehnatini tashkil etishni ta’minlaydi.
  5.7. Boshqarmada hujjatlar bilan ishlash, ularni belgilangan tartibda saqlanishini ta’minlashga shaxsan javobgardir.
  5.8.Boshqarmada ish taqsimotini yo‘lga qo‘yadi, xodimlarning mehnat va ijro intizomiga rioya qilishlarini nazorat qiladi.
  5.9. Vazirlik rahbariyati topshirig‘iga ko‘ra davlat idoralari va jamoat tashkilotlarida vazirlik nomidan ish yuritadi.
  5.10. Vazirlik rahbariyatiga, umumlashtirish uchun Axborot-tahlil boshqarmasiga kiritiladigan tahliliy ma’lumotlar, hisobotlarda keltirilgan raqamlar va axborotlarning to‘g‘riligiga javobgardir.
  5.11. Boshqarma faoliyatini tashkil etish hamda ularni kadrlar bilan mustahkamlash, ijodkor yoshlar bilan ishlashni yanada yaxshilash, shuningdek boshqarma xodimlarini moddiy rag‘batlantirish yuzasidan rahbariyatga takliflar kiritadi.
  5.12. Shaxsan o‘zi ish olib boradigan xonada yong‘in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta’minlaydi.

  VI.Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosarivazifasi

  6.1. Boshqarmada o‘z faoliyati bo‘yicha ish taqsimotini yo‘lga qo‘yadi va boshqarma boshlig‘i bo‘lmaganda uning vazifalarini bajaradi.
  6.2. Boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari boshqarmaning ichki faoliyatini yuritish, arizalar, xatlar, shikoyatlarni ko‘rib chiqadi va ularning hal etilishi bo‘yicha takliflar kiritadi.
  6.3. Yosh ijodkorlar bilan shug‘ullanish ishlarini va ish yuzasidan yuboriladigan xatlar, topshiriqlarning o‘z vaqtida bajarilishini ta’minlaydi.
  6.4. Boshqarmaning yillik rejasi loyihasini ishlab chiqadi va tasdiqlangan rejaning bajarilishini nazorat qiladi.
  6.5.Boshqarma hisobotlarini o‘z vaqtida tayyorlab beradi hamda Axborot-tahlil va matbuot xizmati boshqarmasi bilan ish yuritadi.
  6.6. Boshqarma faoliyati bilan bog‘liq choraklik, yillik va boshqa hisobotlarni tayyorlaydi.
  6.7. Yuqori tashkilotlar tomonidan berilgan topshiriqlarning bajarilishi, ma’lumotlarning umumlashtirilishi va vazirlik ma’lumotnomalari uchun materiallar tayyorlash jarayonida mutasaddi hisoblanadi.
  6.8. Foydalanish uchun o‘ziga topshirilgan mebel, xona jihozlari kompyuter va boshqa texnikadan oqilona foydalanilish, ularni but saqlanishi hamda yong‘in xavfsizligi uchun mas’uldir.
  VII.Boshqarma bosh mutaxassisivazifasi
  7.1.Boshqarma faoliyati bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha boshqarma boshlig‘i hamda uning o‘rinbosari topshiriqlarini bajaradi.
  7.2.Ijodkor yoshlar, respublika va xalqaro tanlov g‘oliblari bilan bog‘liq ma’lumotlarni jamlaydi va umumlashtiradi.
  7.3. Respublikadagi mavjud ijodkor yoshlar bilan shug‘ullanish ishlarini hamda ish yuzasidan yuboriladigan xatlar ijrosini o‘z vaqtida bajarilishini ta’minlaydi.
  7.4. Boshqarmaga kelib tushuvchi va boshqarmadan chiquvchi hujjatlar hisobini yuritadi.
  7.5. Madaniyat va san’at sohasi bo‘yicha me’yoriy hujjatlar, yo‘riqnomalar, qoidalar, uslubiy yo‘riqnomalar va hokazolarni ishlab chiqadi.
  7.6. Boshqarmaning barcha me’yoriy-xuquqiy hujjatlarivayig‘ilish qarorlari loyihasini tayyorlaydi.
  7.7. Boshqarmaning hisobotlarini tayyorlashda ishtirok etadi, hududlargatopshiriqvaxabarnomalarjo‘natib, ma’lumotlar oladi.
  7.8. Ijro intizomi va ish yuritishda mas’ul hisoblanadi.
  7.9. Boshqarmaboshlig‘ivaboshqarmaboshlig‘io‘rinbosarirahbarligiostidadavlat dasturi bo‘yicha oylik, choraklik va yillik hisobotlarni tayyorlaydi.
  7.10. Boshqarma faoliyatini rivojlantirishda, g‘oya va takliflar kiritish huquqiga egadir.
  7.11. Foydalanish uchun o‘ziga topshirilgan mebel, xona jihozlari kompyuter va boshqa texnikadan oqilona foydalanilishi hamda ularni but saqlanishiga mas’uldir.

  Xalqaro aloqalarni rivojlantirish boshqarmasi

  Rahbari
  Akbarov Shohruh Dilshatovich
  Ish telefoni
  2394161
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik m., 5
  Email
  ird[at]mcs.uz
  Vazifalari
  BOSHQARMANING VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI
  1.Quyidagilar Boshqarmaning asosiy vazifalari hisoblanadi:
  xalqlar o‘rtasidagi hamjihatlikni oshirish, davlatlararo aloqalarni mustahkamlash maqsadida xorijiy mamlakatlar bilan madaniyat, san’at va sport sohasida o‘zaro almashinuvni rivojlantirish;
  respublikamizning madaniy, ijtimoiy hamda sport salohiyati va yutuqlarini keng targ‘ib qilish;
  xorijiy davlatlarning madaniyat va sport muassasalari hamda boshqa tegishli tashkilotlar vakillari bilan hamkorlik qilish, vazirlik boshqarmalari, tasarrufdagi tashkilot va muassasalar ishtirokida tegishli taklif va hujjatlarni (hamkorlik bitimlari, dasturlar va boshqalar) tayyorlash;
  O‘zbekistonda xorijiy mamlakatlarga bag‘ishlangan hamda xorijda O‘zbekistonga bag‘ishlangan xalqaro madaniy tadbirlar o‘tkazilishini muvofiqlashtirish;
  vazirlik tasarrufidagi tashkilotlar xodimlarining qonunchilikda belgilangan tartibga ko‘ra xorijga chiqishini ta’minlash, o‘z navbatida O‘zbekistonga chet davlatdan taklif etilgan jamoalar, badiiy ko‘rgazmalar ishtirokchilari, yakkaxon ijrochilar, mutaxassislar, delegatsiyalar va boshqa mehmonlar qabul qilinishini tashkil qilish;
  xalqaro tanlovlar, festivallar, anjumanlar va boshqa tadbirlarda respublikamiz vakillari ishtirokini muvofiqlashtirish;

  2.Boshqarma o‘ziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funsiyalarni amalga oshiradi:
  vazirlikning madaniyat va sport sohasidagi xalqaro hamkorlikka oid istiqboldagi loyihalarini, yillik rejalarini ishlab chiqadi;
  xalqaro madaniy aloqalarning samaradorlik holati va darajasini muntazam tahlil qiladi va umumlashtiradi;
  vazirlik boshqarmalari, uning tasarrufidagi muassasalar va tashkilotlarning xorijiy mamlakatlar bilan madaniyat va sport sohasidagi hamkorligiga oid kelishuv hamda dasturlarini amalga oshirishni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;
  vazirlik hay’atining yig‘ilishlariga o‘z yo‘nalishi bo‘yicha ko‘rib chiqilishi zarur bo‘lgan masalalarni (takliflarni) kiritadi va tegishli hujjatlarni tayyorlaydi;
  chet el xizmat safarlari bo‘yicha hisobotlarni o‘z vaqtida topshirilishini nazorat qiladi, vazirlik boshqarmalari bilan birgalikda ularning samaradorligini tahlil etadi; 
  xorijiy safar yakunlari bo‘yicha vazirlik rahbariyatining takliflari va topshiriqlari amalga oshirilishini tekshiradi;
  chet el delegatsiyalari, alohida vakillari bilan muzokaralarga  oid hujjatlarni tayyorlaydi;
  xorijiy mamlakatlardagi madaniyat va sport ishlariga mas’ul yuqori organlar, boshqa manfaatdor tashkilotlar va jismoniy shaxslar bilan xalqaro madaniy aloqalarga oid masalalar bo‘yicha o‘zaro xat yozishuvini olib boradi;
  rahbarlar, madaniyat, san’at va sport muassasalari xodimlari, boshqa mas’ul shaxslar uchun hukumat qarorlari, qoidalar, xorijga chiqish tartibi yo‘riqnomalari, shartnomalarni rasmiylashtirish va boshqa hujjatlarni izohlab berishni tashkilashtiradi.

  Ta'lim muassasalari boshqarmasi

  Rahbari
  Nurullayev Abdulaziz
  Ish telefoni
  2394893
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik m., 5
  Email
  talim.b[at]mcs.uz
  Vazifalari

  Boshqarmaning vazifalari va funksiyalari

  4. Quyidagilar boshqarmaning asosiy vazifa va funksiyalari hisoblanadi:
  boshqarma vazirlik tizimidagi madaniyat va san’at, sport ta’lim muassasalari va mazkur sohaga mutaxassislar tayyorlovchi barcha ta’lim muassasalari faoliyati hamda madaniyat va san’at, sport fanini rivojlantirish va takomillashtirish borasida, mamlakatimizda shu sohalarni rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan mahoratli kadrlarni tayyorlashga qaratilgan quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:
  madaniyat va san’at sohasi bo‘yicha o‘qituvchilar hamda sport turlaridan murabbiy-o‘qituvchilar, madaniyat, san’at va sport xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarini tashkil etish;
  sport turlari bo‘yicha respublika terma jamoalarini sport tayyorgarligini ilmiy-uslubiy jihatdan ta’minlash ishlarini tashkil etish;
  madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport sohasida fundamental ilmiy-tadqiqotlar tashkil kilish va olib borishda ko‘maklashish;
  iqtidorli yosh ijrochilarning xalqaro va respublika tanlovlarida, sport turlari bo‘yicha esa terma jamoalarning Olimpiya va Osiyo o‘yinlarida, shuningdek, jahon va Osiyo chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqishlari uchun malakali va zahira sportchilarning o‘quv-mashq yig‘inlarini o‘tkazish jarayonida ilmiy-uslubiy jihatdan ta’minlash ishlarini tashkil etish va amalga oshirishda yordam beradi.
  5. Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish borasida ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish va olib borishga ko‘maklashadi.
  6. Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport ta’limi sohasini boshqarish, ilmiy asoslagan tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish borasida dunyoning ilg‘or tajribasini o‘rganish va amaliyotga tadbik qilish, shuningdek, professor-o‘qituvchilar va murabbiy-o‘qituvchilar, ilmiy va sport xodimlar malakasini oshirish maqsadida xorijiy mamlakatlarning yetakchi madaniyat va sport ilmiy-tadqiqot markazlari bilan xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi.
  7. Respublikadagi mulkchilik shaklidan qat’iy nazar, barcha sport-sog‘lomlashtirish mashg‘ulotlarini o‘tkazish, sport inshootlarini sanitariya-gigienik talablarga muvofiqligini akkreditatsiyadan o‘tkazish va sport turlari bo‘yicha murabbiylar saviyasini sertifikatlash ishlarini olib borishda ishtirok etadi.
  8. Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport ta’limi faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha dasturlar tayyorlashda ishtirok etadi va bu sohalardagi tajribani umumlashtiradi;
  madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport sohasiga doir dolzarb muammolar bo‘yicha ilmiy, ilmiy-amaliy konferensiyalar, seminarlar, kengashlar, simpoziumlar tashkil etadi va o‘tkazadi;
  xorijiy investitsiyalar va grantlarini jalb etish bo‘yicha ishlarni amalga oshiradi;
  boshqarma xodimlarining madaniyat va san’at, sport sohasida o‘tkaziladigan xalqaro hamda respublika tadbirlarida ishtirok etishi uchun xizmat safarlarini uyushtiradi.
  9. O‘z vakolatlari doirasida vazirlik tasarrufidagi boshqarma va bo‘limlar hamda ta’lim muassasalari, korxona, tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi.
  10. Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlarning ijrosi to‘g‘risida tegishli vazirlik va idora, tizimdagi quyi tashkilotlardan ma’lumot oladi, umumlashtiradi va yuqori davlat organlariga taqdim etadi. Boshqarmaga tegishli bo‘lgan masalalar bo‘yicha axborot tayyorlash va yuqori organlarga taqdim etish uchun vazirlikning boshqarmalari, bo‘limlaridan hamda quyi tashkilotlardan tegishli ma’lumotlar oladi. Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport ta’limi bo‘yicha yillik hisobotlarini qabul qiladi, tegishli tashkilotlarga belgilangan muddatlarda taqdim etadi.

  11. Doimiy ravishda madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sport ta’limi bo‘yicha Hukumat tomonidan qabul kilingan barcha me’yoriy hujjatlar va Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlar ijrosining amalda bajarilishini joylarda o‘rganadi.
  12. Boshqarma o‘z vakolatlari doirasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifa va funksiyalarni ham amalga oshirishi mumkin.

  Ijodiy birlashmalar va xalq ijodiyotini rivojlantirish boshqarmasi

  Rahbari
  Djamaldinov Alisher
  Ish telefoni
  2394786
  Manzili
  Toshkent sh., Mustaqillik m., 5
  Email
  ijod.b[at]mcs.uz
  Vazifalari
  Boshqarmaning vazifalari va funksiyalari

  Respublikada musiqa, xoreografiya, estrada, xalq ijodiyoti san’atlarini rivojlantirish bo‘yicha vazirlikka yuklatilgan vazifalarni amalga oshiradi. Ijodiy birlashmalar va xalq ijodiyotini rivojlantirishga, xalqimiz tarixining eng yorqin sahifalarini, uning hozirgi hayotini, mustaqil rivojlanish tajribasini aks ettiruvchi asarlar yaratishda har tomonlama yordam beradi. 
  Vazirlik  tizimidagi "O‘zbeknavo”  EB, "O‘zbekraqs” MRB, O‘zbekiston milliy simfonik, kamer va xalq cholg‘ulari orkestrlari jamoalari birlashmasi, O‘zbekiston badiiy jamoalari ijodiy birlashmasi, Xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar respublika ilmiy-metodika markazi ishlarini muvofiqlashtiradi, ularning Nizomlari va ish rejalariga asosan faoliyat yuritishlarini nazorat qiladi, tashkiliy, kadrlar, moliyaviy-iqtisodiy masalalarini hal etishda amaliy yordam ko‘rsatadi. Ular tomonidan tayyorlanib, yuqori tashkilotlarga hamda vazirlikka taqdim etiladigan hisobotlar, axborotlar va ma’lumotlarni to‘g‘riligini o‘rganadi.    
  "Navro‘z”, "Mustaqillik” umumxalq bayramlariga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazishda tashkiliy, amaliy va metodik yordam beradi, konsert faoliyatini rivojlantiradi, ma’naviy-ma’rifiy, madaniy-ommaviy tadbirlar, bayramlar, festivallar, ko‘rik-tanlovlarda professonal va havaskorlik san’ati ijrochilari, folklor-etnografik jamoalari ishtirokini tashkil etishda qatnashadi, ijrochilik san’atining barcha shakllari va zamonaviy san’at janrlarining rivojlanishiga shart-sharoitlar yaratadi. 
  "O‘zbeknavo”  EB, "O‘zbekraqs” MRB, xalq cholg‘ulari, kamerli, simfonik orkestrlari, O‘zbekiston badiiy jamoalari ijodiy birlashmasi, Xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar respublika ilmiy-metodika markazini malakali  mutaxassislar  bilan ta’minlanishini, ularning kasb mahoratlarini oshirishni, ijodiy xodimlarni rag‘batlantirilishini, davlat mukofotlariga tavsiya etilishini tashkil etadi.
  Xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar respublika 
  ilmiy-metodika markazi orqali Madaniyat va aholi dam olish markazlari, madaniyat va istirohat bog‘larining moddiy-texnik negizini mustahkamlashga doir takliflar tayyorlaydi, havaskor jamoalar turlarining kengayishi va muntazam faoliyat ko‘rsatishlari uchun zarur bo‘lgan amaliy yordam beradi.
  Xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar respublika 
  ilmiy-metodika markazi madaniyat va aholi dam olish markazlari, madaniyat va istirohat bog‘larning faoliyatini muvofiqlashtiradi, ularning Nizomlari va ish rejalariga asosan faoliyat yuritishlariga metodik yordam berishni boshqarma nazorat qiladi.
  Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, sohani rivojlantirish va havaskorlik badiiy jamoalarning faoliyatini shakllantirish, ularning ijobiy say’i-harakatlari va huquqiy manfaatlarini himoya qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlikda rivojlantirish va faoliyat ko‘rsatishini ta’minlaydi.
  Badiiy havaskorlik jamoalari repertuaridagi asarlar mamlakatimiz xalqlarining qadimiy san’at xazinasi va ma’naviy mulki ekanligini ommaviy axborot vositalari orqali hamda ijodiy, konsert dasturlari tayyorlash yo‘li bilan keng ommaga yetkazish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqadi.
  Eng yaxshi havaskorlik jamoalarini "Xalq” va "Namunali” unvonlariga tavsiya etadi hamda mavjud "Xalq” va "Namunali” badiiy havaskorlik jamoalarini uch yilda bir marta ijodiy sinovdan o‘tkazib borish ishlarini amalga oshiradi.
  Tegishli muassasalarning  boshqaruvini  takomillashtirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqadi.
  Tegishli muassasalarning faoliyatiga oid tahliliy va statistik ma’lumotlarni shakllantiradi, ular asosida tegishli takliflar ishlab chiqib, vazirlik rahbariyatiga kiritib boradi.
  Vazirlik tizimiga kiruvchi tashkilotlarning ijodiy jamoalari va yakkaxon ijrochilarining gastrol-konsert faoliyatini, shu jumladan chet ellardagi gastrol-konsert faoliyatini tashkil qilishni nazoratga oladi.
  Ijodiy jamoalar, madaniyat va san’at mutaxassislari va arboblarini idoraviy mansubligidan qat’iy nazar, halqaro tanlovlar, festivallar va boshqa tadbirlarda qatnashish uchun tayyorlashni, jo‘natishni va qabul qilinishida ishtirok etadi.

  Ma’naviy-ma’rifiy muassasalar, muzeylar, axborot-resurs markazlari boshqarmasi

  Rahbari
  Jamoliddin Uzakov
  Qabul kunlari
  ---
  Ish telefoni
  239 40 99
  Email
  muzey@mcs.uz
  Vazifalari
  ---
  Orqaga
  1 2
  Oldinga

Manzilimiz


Yuridik va jismoniy shaxslardan ariza, shikoyat va murojaatlarni qabul qilish uchun O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligida tеlеfon aloqa tizimi to’g’risida
NIZOM-RЕGLAMЕNT

I. UMUMIY QOIDALAR

1. Mazkur Nizom tеlеfon aloqa tizimi orqali (kеyinchalik – "ishonch tеlеfoni”) yuridik va jismoniy shaxslardan arizalarni, shikoyatlarni va boshqa murojaatlarni qabul qilish, rasmiylashtirish va ko’rib chiqish tartibini bеlgilaydi.
2. "Ishonch tеlеfoni”ni tashkillashtirishning asosiy maqsadi yuridik va jismoniy shaxslardan o’rnatilgan tartibda murojaatlarni olish, umumlashtirish va ko’rib chiqishdir:
kombinat mansabdor shaxslari tomonidan noqonuniy harakat (harakatsizlik)lari; kombinatning normativ va lokal dalolatnomalarining yuridik va jismoniy shaxslarning
faoliyatiga salbiy ta'siri, shuningdеk boshqa masalalar.
3. "Ishonch tеlеfoni” orqali quyidagilar qabul qilinadi:
Arizalar – ularning qonuniy huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini amalga oshirishda yordam ko’rsatish to’g’risidagi iltimoslari;
Shikoyatlar – poymol qilingan qonuniy huquq, erkinliklari va manfaatlarini tiklash to’g’risidagi talablar;
Boshqa murojaatlar.
4. "Ishonch tеlеfoni” orqali tushayotgan murojaatlar mas’ul shaxs tomonidan soat 09-00 dan 13-00 gacha va 14-00 dan 18-00 gacha dushanbadan jumagacha (bayram kunlaridan tashqari) qabul qilinadi.
5. Takliflardan iborat murojaatlar tushgan kundan boshlab bir oy davomida ko’rib chiqiladi, qo’shimcha o’rganishlarni talab qiladigan takliflar bundan istisno.
6. Ariza va shikoyatlar tushgan kundan bir oy muddatda ko’rib chiqiladi, qo’shimcha o’rganish va tеkshiruvlarni talab qilmaydigan murojaatlar esa – o’n bеsh kundan kеchikmagan xolda.
Ariza va shikoyatni ko’rib chiqish uchun tеkshiruv, qo’shimcha matеriallarni talab qilish yoki boshqa choralarni qabul qilishni o’tkazilishi zarur bo’lgan xolatlarda arizalarni yoki shikoyatlarni ko’rib chiqish muddatlari istisno tartibda shikoyat bеrgan shaxsni habardor qilgan xolda bosh dirеktor tomonidan bir oydan oshmagan xolda uzaytirilishi mumkin va bu haqda ariza yoki.

I. ”ISHONCH TЕLЕFONI” ORQALI TUSHAЕTGAN MUROJAATLARNI QABUL QILISH VA RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

7. "Ishonch tеlеfoni” orqali murojaat tegishli tеlеfon raqami orqali amalga oshiriladi.
8. "Ishonch tеlеfoni” orqali tеlеfon qo’ng’iroqlariga mas’ul shaxs javob
bеrayotganda:
FIOni aytishi;
anonim murojaatlar; jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari orqali berilgan murojaatlar, ularning vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo’lmagan taqdirda; qonunda belgilangan boshqa talablarga muvofiq bo’lmagan murojaatlar ko’rib chiqilmasligini ma’lum qilishi;
qo’ng’iroq qiluvchiga mazkur nizomning 12 bandida ko’rsatilgan ma'lumotlar haqida aytib o’tishi lozim.
9. "Ishonch tеlеfoni” orqali tushayotgan murojaatlarni yig’ish va ishlov bеrish uchun tеlеfonda gaplashgan gaplarni yozib olish funktsiyasi bilan jihozlangan tеlеfon apparatlar ishlatiladi.
10. Barcha murojaatlar elеktron tashuvchiga yoziladi va bir yil davomida saqlanadi.
11. "Ishonch tеlеfoni” orqali murojaat etganda yuridik va jismoniy shaxslar o’zining familiyasini, ismini otasining ismini, yashash manzili to’g’risida, nomini, yuridik shaxsining ular taqdim etadigan STIR, javobi yuborilishi lozim bo’lgan pochta manzili, aloqa uchun tеlеfon raqamini aytishlari shart, shuningdеk murojaatning mazmunini bayon etishlari lozim.
12. "Ishonch tеlеfon” orqali tushgan murojaatlar, bosh dirеktor yordamchisi tomonidan umumlashtiriladi va mazkur Nizomning 1-ilovasiga ko’ra shakli bo’yicha "ishonch tеlеfoni” orqali murojaatlarni qayd etish jurnalida ro’yxatga olinadi, va arizalarni, shikoyatlarni va boshqa murojaatlarni ko’rib chiqish bo’yicha komissiyasiga (kеyinchalik - Komissiya) kiritiladi.
13. Murojaatda mazkur Nizomning 12 bandida qayd etilgan ma'lumotlar ko’rsatilmaganda, ular ro’yxatga olinmaydi va ko’rib chiqilmaydi.
14. Qabul qilingan murojaat bo’yicha bosh dirеktor yordamchisi usha kuniyoq mazkur Nizomning 2-ilovaga muvofiq shakl bo’yicha "nazorat kartochkani” to’ldiradi.
Mazkur Nizomning 12 bandida nazarda tutilgan xolatlarda nazorat kartochkasi to’ldirilmaydi.

III. "ISHONCH TЕLЕFONI” ORQALI TUSHGAN MUROJAATLARNI KO’RIB CHIQISH TARTIBI

15. "Ishonch tеlеfoni” orqali tushgan murojaatlar Komissiya tomonidan ko’rib chiqiladi.
Zarur xollarda murojaatda ko’rsatilgan xolatlar murojaat qiluvchini jalb etilishi bilan joylarga chiqqan xolda o’rganib chiqilishi mumkin.
16. Mas’ul shaxs murojaat ko’rib chiqilishi natijalari bo’yicha qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qilishga majbur.
17. Agarda kombinatning mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlari bo’yicha murojaat tushsa, mazkur murojaatlarni ko’rib chiqilishi bеvosita mazkur shaxslarga yuklanishi taqiqlanadi.
18. "Ishonch tеlеfoni” orqali kombinat rahbariyatining vakolatlariga kirmaydigan masalalar bo’yicha murojaat tushganda Komissiya tomonidan o’rnatilgan tartibda tеgishli tashkilotlarga murojaat etilishi bo’yicha tushuntirish va tavsiyalar bеriladi.
19. Komissiya murojaatni ko’rib chiqqandan so’ng, murojaat etuvchiga yozma shaklda ko’rib chiqish natijalari va qabul qilingan qarorning mazmuni to’g’risida habardor qiladi.
20. Bosh dirеktor yordomchisi o’rnatilgan tartibda umumlashtirilgan arizalarni, takliflarni va shikoyatlarni jismoniy va yuridik shaxslarni qonuniy huquq, erkinliklari va manfaatlarni buzilishini kеltirib chiqarayotgan sabablarni o’z vaqtida aniqlash va bartaraf qilish maqsadida taxlil qiladi.

IV. YAKUNIY QOIDALAR

21. "Ishonch tеlеfoni” orqali olingan ma'lumot bilan ishlayotgan shaxslar, olingan ma'lumotlar mahfiyligiga rioya qilish uchun qonunchilikka muvofiq shaxsiy javobgardirlar.
22. Mazkur Nizomni buzilishida ayblangan shaxslar, qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.
 ishonch telefoni madaniyat va sport sohalari xizmatlari sifatli ko‘rsatilish darajasini muntazam nazorat qilish, sifatini yanada oshirish, madaniyat va sport tizimi xodimlarining nojo‘ya harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida ishonch telefoni joriy etildi.

Manzil:  100159, O'zbekiston, Toshkent shahri, Mustaqillik maydoni, 5 uy

Ish vaqti: Dushanbadan - Jumagacha, soat 9.00 dan - 18.00 gacha

Mo'ljal: Mustaqillik maydoni, "Mustaqillik” metro bekati

Transport: "Mustaqillik” metro bekati, №97-, №57-, №37-, №44-, №155-, №148-, №28-sonli avtobuslar va 8-,129-sonli yo’nalish taksilari

Xarita
Qabulxona:

Telefon: (998-71) 239-83-31

Faks: (998-71) 239-47-86

E-mail: minister[@]mcs.uz


Matbuot xizmati:

Telefon: (998-71) 239-44-78

Faks: (998-71) 239-44-78

E-mail: press[@]mcs.uz, info[@]mcs.uzArxiv:
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
2005-2010 © O’zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi. Barcha huquqlar himoyalangan.
Saytda joylаshtirilgаn mа’lumotlаrdаn nusxа olish (ommаviy аxborot vositаlаridа u yoki bu mа’lumotlаrdаn yoki xаbаrlаrdаn sitаtа keltirish) ushbu mа’lumotning mаnbаi ko‘rsаtilgаn holdа ruxsаt etilаdi.
Statistika Qayta aloqa Ishonch telefoni