БЕРДАҚ ҚАРҒАБАЙ улы 190 жаста

  29 ноябрь, 2017 254 markaz Qoraqalpog'iston yangiliklari
                     БЕРДАҚ ҚАРҒАБАЙ улы 190 жаста
           Қарақалпақ халқының уллы сөз зергери, халқымызға оғада бай әдебий мийрас қалдырған, уллы дөретиўши инсан Бердақ Қарғабай улы быйыл 190 жаста.         Усы мүнәсибет пенен 2017-жылдың 24-27-ноябрь сәнелери аралығында белгиленетуғын ХIХ әсир қарақалпақ әдебияты классик шайыры Бердақ Қарағабай улының 190 жыллығына бағышланған илажларды өткериў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Өзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими, Қарақалпақстан Республикасы Мәденият министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў Басқармасы, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы менен биргеликте арнаўлы бағдарлама илажларын ислеп шығып, республикамыздың көпшилик орынларында усы тийкардағы илажлар әмелге асырылды.
           Атап айтқанда, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы ағзалары, республикамызға белгили жазыўшы-шайырлар менен дөретиўши инсанлар, илим ғайраткерлери менен илимпаз хызметкерлер, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң филология факультети студентлери Шымбай районы ҳәкимлиги хызметкерлери менен биргеликте Шымбай районы аймағындағы «Қарақум ишан» қойымшылығындағы Бердақ бабаның естелигин зыяратлаў менен бирге гүл шеңберлерин қойды. Сондай-ақ, сол күни шөлкемлестирилген зыяратлаў барысында сол топар қатнасыўшылары қарақалпақ халқының классик шайрларының бири, Бердақ бабаның заманласы болған Күнхожа шайрдың да мазарын зыяратлап, гүллер қойып, дуўа оқыды.
           Соңгы күниконференция қатнасыўшылары қарақалпақ халқының данышпан, философ, дидактик шайыры Бердақ бабаның пайтахтымыз орайындағы естелигине гүл шеңберлерин қойып, бабаның естелигин зыяратлады. Соңынан Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты, Өзбекистан мәмлекетлик көркем өнер институты Нөкис филиалы, Нөкис педагогикалық колледжи ҳәм 1-санлы Нөкис медициналық колледжлериниң мәжилислер залында шайырдың юбилейине бағышланып Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың ийелери менен студен жаслары ҳәм усы оқыў дәргайларының оқытыўшы-устазлары менен ушырасыўлар, өз-ара пикирлесиўлер менен сәўбетлесиўлер болып өтти. Оқыў орынларының оқытыўшылары менен студентлери Бердақ шайырдың өмир тарийхы, басып өткен қыйын ҳәм машақатлы жоллары ҳаққында терең мәниге ийе болды.
           Жуўмақлаўшы күни пайтахтымыздағы Бердақ атындағы академиялық сазлы театрында Қарақалпақ классик шайыры Бердақ Қарағабай улының туўылғанына 190 жыл толыў мүнәсибети менен салтанатлы жыйналыс болып өтти. Әнжуманға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қаҳроман Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңес Баслығының орынбасары Атаджон Ҳамраевлер қатнасты. Кешеде шайыр юбилейи қатнасыўшыларына Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси қутлықлаўын Қарақалпақстан Республикасы Жоқары Кеңесиниң комитет баслығы Даўытбай Қурбаниязов оқып еситтирди.
  Кешеде белгили академик Жуманазар Базарбаев, филология илимлериниң докторы, профессор Қурбанбай Жаримбетов, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы баслығы Кеңесбай Каримовлар шайырдың жасап өткен өмириндеги аўыр жыллар, сол машқалаларға қармастан шайырдың халық мәпин жырлағанлығы, халықтың теңлигин алып бериўи ушын өз жанын да пидә етиўге таяр, қаҳарман екенлиги, соның менен бирге өз дәўириндеги айырым басшылардың тек ғана өз мәпин гөзлеўге таяр екенлигин қатаң сынға алыўы мененбирге, өз дәўириниң келешек әўладларына жазып қалдырған қосықларының бүгинги күнге шекем, ҳәтте, келшектеде өз қунын жойтпайтуғын қунлы шығармалар екенлиги, «Қарақум ишан» медресесинде оқыўы оның дөретиўшилик өмирине көп нәрсе бергенлиги, сол медреседе оқып жүрген дәўиринде-ақ, дүньялық мәденият ғәзийнелерин үйрениў жолына кирисиўи, Қураний Карим, дүнья халықларының тарийхы, мәденияты, Аристотель, Фарабийдиң мийнетлери менен танысқанлығы, сол тийкарда шайырдың поэтикалық шеберлигиниң арқанлығы, бүгинги күнде де келешекке де шайырдың сөнбес из қалдырыўы, Бердақ шайырдың дөретиўшилик ислерине туўысқан қазақ, қырғыз данышпанларының, шайырларының баҳалы пикирлери, шайырдың өтмиштеги дөретпелери қарақалпақ халқының бүгинги ғәрезсизлик турмысын узақтан көре билиўи, терең философиялық характердеги, мазмунлы дөретпелери ҳаққында шығып сөйлеўшилер тәрепинен қунлы баҳалар берилди.
  Шынында да Бердақ шайыр өмир бойына халықлық идеалар менен жасап өткен инсанлардың биринен болып есапланады. Ол барлық күш-жигерин, талантын ели, халқы ушын жумсаған инсанлардан бири. Ҳәр бир инсан ушын оның дөретпелерин билиў, үйрениў үлкен әҳмийетке ийе. Себеби, ол келешек әўладлары, халықларара дослығы ушын, олардың келешегин еркин, ғәрезсиз жасаўы ушын, олардың руўхый күш-қудыретин раўажландырыў ушын хызмет етти.
  Бүгинги күнде Бердақ шайырдың шығармалары көплеген туўысқан халықлары, дүнья халықлары әдебиятларында жарық көрип, олар тәрепинен де ылайықлы баҳаланбақта. Атап айтқанда, шайыр шығармалары өзбек, қазақ, түркимен, қырғыз ҳәм рус тиллерине аўдарылып, сол тиллердиң баспаларында жарық көрген ҳәм бүгинги күнде де сол халықлардың зыяллылары тәрепинен өз баҳасын таппақта.
  Сол күни әнжуман барысында академиялық театр актёрлары кеше қатнасыўшыларына жазыўшы Қыпшақбай Мәтмуратов қәлемине тийисли болған «Бердақ» спектаклин қойып берди.
  Конференция қатнасыўшылардың жүрек төринен орын алғандай дәрежеде қызықлы ҳәм мазмунлы өтти.
  шаблоны для dle 11.2
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать